CHUYÊN MỤC: Python

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao cho các mục đích lập trình đa năng, do Guido van Rossum tạo ra. Được thiết kế với ưu điểm là dễ đọc, dễ học và dễ nhớ.