su-dung-Instant-Indexing

Nhập một URL (hoặc nhiều hơn) vào phần Lập chỉ mục tức thì và chọn Hành động với tư cách là Google: Xuất bản / cập nhật URL . Sau đó, nhấp vào nút Gửi tới API .

Nhập một URL (hoặc nhiều hơn) vào phần Lập chỉ mục tức thì và chọn Hành động với tư cách là Google: Xuất bản / cập nhật URL . Sau đó, nhấp vào nút Gửi tới API .

Nhập Một Url (Hoặc Nhiều Hơn) Vào Phần Lập Chỉ Mục Tức Thì Và Chọn Hành Động Với Tư Cách Là Google: Xuất Bản / Cập Nhật Url . Sau Đó, Nhấp Vào Nút Gửi Tới Api .

Trả lời